این مطلب نوشته شده توسط : analyzer

آنالایزر

آنالایزر ها به دو دسته آنالایز های ازمایشگاهی و آنالایزر های عملیاتی تقسیم میشود که در زیر توضیح مختصری داده شده است   ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ آنالایزر ﻫﺎ: ١-  آنالایزر ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ: ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ آنالایزر ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ و ... ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻻﻳﺰﺭﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ…

Analyzer

آنالايزر Analyzer liquid-analysis     به طور کلی analyzer آنالایزرها تجهیزاتی هستند که مقداروخلوص یك ماده رادریک تركیب بر اساس خواص شیمیایی و فیزیکی آن اندازه گیری می كنند، در صورتیکه در پروسه تولید نیاز به سنجش دائمی ماده ای خاص احساس شود از آنالایزرهای online که در مسیر چریان ماده قرار دارند و اطلاعات را به صورت مداوم به اتاق های کنترل مخابره…